umowa przedwstępna z deweloperem

Zakup mieszkania lub domu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Należy więc dokładnie przemyśleć każdy etap tego procesu, w tym także współpracę z deweloperem.

Umowa przedwstępna z deweloperem jest jednym z etapów zakupu nieruchomości, który warto dokładnie przeanalizować. W tym artykule omówimy, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy przedwstępnej z deweloperem.

Umowa przedwstępna – definicja

Umowa przedwstępna, nazywana również umową rezerwacyjną, to umowa zawierana przed zawarciem umowy deweloperskiej lub umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie praw nabywcy lokalu lub domu. Umowy tego typu są bardzo istotnymi dokumentami dotyczącymi zakupu nieruchomości.

Umowa przedwstępna z deweloperem określa warunki, na jakich zostanie zawarta umowa deweloperska lub umowa sprzedaży, a także ustala terminy i warunki płatności. Umowa przedwstępna z deweloperem może być podpisana w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna a umowa deweloperska – różnice

Umowa przedwstępna podpisywana jest często w następstwie zawarcia umowy przyrzeczonej. Pomiędzy nią a umową deweloperską występuje wiele różnic.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych różnic między umową przedwstępną a umową deweloperską:

 • Umowa deweloperska zawierana jest w następstwie umowy przyrzeczonej i przedwstępnej.
 • Umowa przedwstępna określa prawa i obowiązki stron zanim jeszcze zawrze się umowę deweloperską.
 • Umowa deweloperska to umowa, która przenosi prawo własności nieruchomości na nabywcę prawa własności.
 • W przypadku umowy deweloperskiej strony umowy określają dokładne warunki nabycia prawa własności, takie jak terminy przekazania praw własności czy koszty nabycia.
 • Umowa przedwstępna jest nieobowiązkowa, a umowa deweloperska jest obowiązkowa w przypadku zakupu nieruchomości deweloperskiej.
READ  Czy Ukraińcy mogą kupić mieszkanie w Polsce - Poznaj procedury i wymagania

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Jak głosi ustawa deweloperska, umowa deweloperska to dokument, który reguluje sprzedaż nieruchomości przez dewelopera. Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej nieruchomości.

W umowie deweloperskiej należy zawrzeć wiele szczegółów dotyczących zakupu nieruchomości i przeniesienia własności. Co trzeba uwzględnić, tworząc umowę deweloperską?

Oto lista najważniejszych elementów, które trzeba uwzględnić w przypadku umowy deweloperskiej:

 • dane dewelopera i nabywcy,
 • przedmiot umowy – opis nieruchomości,
 • cena nieruchomości,
 • forma płatności,
 • termin przekazania praw własności,
 • termin zakończenia prac budowlanych,
 • warunki gwarancji jakościowej i rękojmi,
 • koszty utrzymania nieruchomości,
 • warunki odpłatnego korzystania z infrastruktury technicznej,
 • ochrona praw nabywcy lokalu,
 • karę umowną za zwłokę w przekazaniu nieruchomości,
 • okres gwarancji na wady ukryte,
 • sposób rozstrzygania sporów,
 • termin spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera,
 • informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Jak widać, umowa deweloperska powinna zawierać wiele istotnych informacji.

Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna podpisywana z deweloperem

W umowie przedwstępnej należy zawrzeć szereg elementów, które określają prawa i obowiązki, jakie posiadają strony umowy przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Umowa przedwstępna z deweloperem powinna zawierać informacje o stronach umowy, przedmiocie umowy, terminie i warunkach zawarcia umowy deweloperskiej lub umowy sprzedaży, terminie i warunkach płatności, a także informacje o ewentualnych karach umownych w przypadku naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron.

Umowa przedwstępna dotycząca praw nabywcy lokalu mieszkalnego powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Poniżej przedstawiamy pełną listę elementów, które trzeba uwzględnić podczas jej zawarcia:

 • Opis nieruchomości, której dotyczy umowa przedwstępna.
 • Wskazanie dewelopera oraz nabywcy praw własności.
 • Określenie ceny nabycia nieruchomości – świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia prawa do nieruchomości.
 • Terminy i warunki przekazania własności.
 • Sposób finansowania nieruchomości.
 • Informacje o ewentualnych kosztach prowadzenia rachunku mieszkaniowego powierniczego.
 • Zakres prac budowlanych oraz termin ich zakończenia.
 • Zasady ochrony praw nabywcy lokalu lub domu.
 • Informacja dotyczące ewentualnych kar umownych.
 • Zapisy dotyczące formy aktu notarialnego umowy deweloperskiej.
 • Oświadczenie dewelopera o ustanowieniu odrębnej własności nieruchomości po zakończeniu przedsięwzięcia.
 • Informacje o ewentualnym deweloperskim funduszu gwarancyjnym oraz zasadach jego działania.
 • Informacje dotyczące postępowania na skutek odstąpienia od umowy jednej ze stron.
 • Informacje dotyczące księgi wieczystej.
 • Informacje na temat mieszkaniowego rachunku powierniczego.
READ  Jak dopasować dom do działki – kluczowe kryteria i praktyczne porady

Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną z deweloperem?

Zawarcie umowy z deweloperem daje nabywcy pewność, że lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie zostanie sprzedany innym osobom po zakończeniu przedsięwzięcia. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego określonemu nabywcy nieruchomości.

Umowa przedwstępna służy ochronie praw nabywcy lokalu, który deklaruje swoją gotowość do nabycia nieruchomości, a deweloper zobowiązuje się do jej sprzedaży. Dzięki temu nabywca może poczuć się bardziej pewnie i mieć większą kontrolę nad procesem zakupu na rynku nieruchomości.

Na co zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy przedwstępnej?

Przy podpisaniu umowy przedwstępnej z deweloperem warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować treść umowy oraz umowy deweloperskiej, na której będzie oparta umowa sprzedaży.

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej warto dokładnie sprawdzić, czy deweloper posiada prawa do nieruchomości, na której będzie budowane mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Należy także sprawdzić, czy deweloper zobowiązał się do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub domu.

Jakie są koszty związane z umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej? Co grozi za jej naruszenie?

Koszty związane z umową przedwstępną i umową deweloperską są uzależnione od indywidualnych warunków umowy. W niektórych przypadkach umowa przedwstępna może być bezpłatna, natomiast w innych przypadkach zobowiązująca do zapłaty określonej kwoty.

W przypadku umowy przyrzeczonej z deweloperem, koszty notariusza ponosi nabywca nieruchomości. Jest to tak zwana taksa notarialna.

W przypadku naruszenia umowy przez dewelopera, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w prawie deweloperskim.

Umowa sprzedaży nieruchomości – czego dotyczy i co zawiera?

Umowa sprzedaży nieruchomości to umowa przenosząca prawa do nieruchomości na nabywcę. W umowie tej powinny znaleźć się informacje dotyczące nieruchomości, ceny, formy płatności oraz terminu przekazania praw własności.

READ  Zabudowa atrialna – nowoczesne domy z wewnętrznym dziedzińcem

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży nieruchomości dotyczy przeniesienia prawa własności na nabywcę. Umowa ta zawiera informacje dotyczące nieruchomości, na którą nabywca jest zainteresowany, w tym m.in. jej lokalizację, powierzchnię oraz stan techniczny.

Umowa sprzedaży nieruchomości obejmuje także informacje dotyczące ceny oraz terminu przekazania prawa własności.

Co musi zawierać każda umowa z deweloperem?

Każda umowa z deweloperem powinna zawierać wiele ważnych elementów. Przede wszystkim powinna określać przedmiot umowy – czyli nieruchomość, którą nabywca jest zainteresowany.

Umowa ta powinna także określać ceny i warunki płatności oraz termin przeniesienia własności. Ważnym elementem umowy z deweloperem jest także zapis o odrębnej własności mieszkania lub domu, co oznacza, że nieruchomość ta jest oddzielona od pozostałych części budynku.

Umowa deweloperska powinna także zawierać informacje na temat sposobu przekazania lokalu lub domu nabywcy oraz wynikające z tego koszty. Umowa przedwstępna z deweloperem jest ważnym etapem w procesie zakupu nieruchomości. Umowa deweloperska zawierana jest już po jej podpisaniu.

Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować jej treść i zwrócić uwagę na kluczowe kwestie, takie jak przedmiot umowy, prawa nabywcy do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, termin przekazania praw własności oraz ewentualne kary umowne.

Warto także pamiętać o kosztach związanych z umową przedwstępną oraz o ochronie swoich praw w przypadku naruszenia umowy przez dewelopera.