Rękojmia dewelopera to gwarancja jakości nieruchomości, którą deweloper udziela nabywcy. Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, rękojmia dewelopera to odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne nieruchomości sprzedanej lub wybudowanej przez dewelopera. Oznacza to, że deweloper ma obowiązek usunięcia wad i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwej nieruchomości.

Dlaczego rękojmia dewelopera jest ważna?

Rękojmia dewelopera jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, daje ona nabywcy pewność co do jakości nieruchomości, którą nabywa. Dzięki temu, nabywca może mieć pewność, że nieruchomość jest wolna od wad i spełnia określone standardy jakościowe.

Po drugie, rękojmia dewelopera to zabezpieczenie finansowe dla nabywcy. Jeśli wada zostanie stwierdzona, deweloper ma obowiązek usunięcia jej lub zaoferowania nabywcy innej formy rekompensaty.

Po trzecie, rękojmia dewelopera to obowiązek, który pozwala chronić prawa nabywcy. Jeśli deweloper nie wykonuje swojego obowiązku, nabywca ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem lub innymi właściwymi organami. Dlatego też, rękojmia dewelopera jest ważnym instrumentem ochrony praw nabywcy i zwiększa zaufanie do rynku nieruchomości.

Jaki jest zakres rękojmi dewelopera?

Rękojmia dewelopera obejmuje dwie kategorie wad: wady fizyczne i wady prawne.

Wady fizyczne to wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego lub jakości nieruchomości, które uniemożliwiają lub utrudniają jej prawidłowe użytkowanie. Wady fizyczne mogą dotyczyć zarówno elementów konstrukcyjnych nieruchomości, jak i jej wyposażenia.

Przykłady wad fizycznych które mogą zostać objęte rękojmią dewelopera:

 • wady instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych czy grzewczych,
 • wady wykończenia nieruchomości, np. pęknięcia w ścianach, zacieki na suficie, problemy z malowaniem,
 • problemy z dźwiękochłonnością,
 • niedociągnięcia w izolacji termicznej,
 • problemy z drzwiami, oknami, zabezpieczeniem przeciwpożarowym,
 • niedociągnięcia w aranżacji przestrzeni nieruchomości.
READ  Apartament a mieszkanie – jak rozpoznać różnice?

Okres odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne wynosi 2 lata od daty przekazania nieruchomości do użytkowania.

Rękojmia za wady prawne

 • Wady prawne to problemy związane z tytułem prawnym nieruchomości, które powodują, że nieruchomość nie jest wolna od obciążeń lub roszczeń osób trzecich.
 • Przykłady wad prawnych to m.in. brak wymaganych pozwoleń na budowę, niewłaściwe zabezpieczenie hipoteki, czy też problemy z prawem do gruntu.
 • Okres odpowiedzialności dewelopera za wady prawne wynosi 10 lat od momentu przekazania nieruchomości nabywcy.

Jak dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi dewelopera?

Prawo do dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi dewelopera przysługuje każdemu nabywcy nieruchomości, który stwierdził wady fizyczne lub prawne nieruchomości.

Nabywca powinien niezwłocznie zgłosić deweloperowi wystąpienie wad, wskazując ich rodzaj i zakres. Najlepiej, aby zgłoszenie zostało złożone na piśmie i przekazane do dewelopera w formie listu poleconego.

Jeśli deweloper nie chce usunąć wad, nabywca może skorzystać z różnych sposobów rozwiązywania sporów, takich jak mediacja, negocjacje czy też postępowanie sądowe. Należy jednak pamiętać, że taki proces może być długi i kosztowny.

Nabywca ma prawo dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi dewelopera na kilka sposobów:

 • domagając się bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych elementów przez dewelopera;
 • oczekując obniżenia ceny nieruchomości lub uzyskania innej formy rekompensaty za wystąpienie wad;
 • dochodząc swoich praw przed sądem lub innymi właściwymi organami.

Ważne jest, aby w przypadku wystąpienia wad nieruchomości niezwłocznie zgłosić je deweloperowi i działać zgodnie z przepisami prawa.

Jakie prawa ma nabywca z tytułu rękojmi dewelopera?

Nabywca ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad, które zostały stwierdzone na nieruchomości. Deweloper jest zobowiązany do usunięcia wad wraz z pokryciem kosztów związanych z usunięciem wad.

W przypadku wystąpienia wad na nieruchomości, nabywca może żądać obniżenia ceny nieruchomości proporcjonalnie do wad. Wartość obniżenia ceny zależy od stopnia i liczby występujących wad.

READ  Dom bez pozwolenia na budowę 2024 – Nowe regulacje prawne

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić nieruchomość deweloperowi w przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają normalne użytkowanie nieruchomości lub jej przeznaczenie. W takim przypadku deweloper musi zwrócić całą zapłaconą kwotę oraz pokryć koszty związane z odstąpieniem od umowy.

Jeśli wady na nieruchomości spowodowały szkody majątkowe lub osobiste dla nabywcy, ten ma prawo żądać odszkodowania od dewelopera. Wartość odszkodowania zależy od stopnia szkód oraz innych okoliczności związanych z wystąpieniem wad.

Warto zwrócić uwagę, że nabywca ma prawo wyboru sposobu dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi dewelopera, np. poprzez domaganie się bezpłatnej naprawy wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania.

Podsumowanie

Rękojmia dewelopera jest ważnym narzędziem ochrony praw nabywców nieruchomości. Daje nabywcy pewność, że nieruchomość jest zgodna z umową i wolna od wad. Nabywca ma prawo żądać usunięcia wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub odszkodowania, w przypadku stwierdzenia wad na nieruchomości

W Polsce rękojmia dewelopera jest uregulowana ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Jednakże w ostatnim czasie zwiększyła się liczba przypadków wad na nieruchomościach, co może wskazywać na konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów regulujących rękojmię dewelopera.

Wnioski wyciągnięte z artykułu pokazują, jak ważna jest rękojmia dewelopera w ochronie praw nabywców nieruchomości. Nabywcy powinni wiedzieć, że mają prawo żądać bezpłatnej naprawy wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub odszkodowania, jeśli na nieruchomości pojawią się wady. Rozwój przepisów regulujących rękojmię dewelopera może jeszcze bardziej zwiększyć ochronę praw nabywców nieruchomości.